สืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด Hack ข้อมูลเกมออนไลน์สืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
Hack ข้อมูลเกมออนไลน์


     ฝ่ายกฎหมาย Electronics Extreme (EXE) เชิญผู้ชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดในเกมออนไลน์ของ EXE ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560) มาให้ข้อมูลและหลักฐาน

     EXE มีนโยบายปราบปรามผู้กระทำความผิดในเกมออนไลน์ของบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด จริงจังและถึงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำความผิดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือการกระทำความผิดอื่นใด ที่เป็นความผิดต่อบริษัทฯ หรือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำความผิดในประเทศไทย หรือเป็นการกระทำความผิดจากต่างประเทศ

     EXE มีความห่วงใยและตระหนักว่า ท่านลูกค้าผู้ใช้บริการ คือ ผู้ที่มีความสำคัญเป็นที่สุด จึงขอเตือนและขอความร่วมมือมายังท่านลูกค้าผู้ใช้บริการ โปรดอย่าได้กระทำความผิด หรือให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน การกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น โดยเด็ดขาด เพราะเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมาย เป็นความผิดและต้องได้รับโทษทางอาญา ต้องชดใช้ค่าเสียหาย จะมีประวัติเป็นผู้กระทำความผิดตลอดไป จะเป็นการทำความลำบากสร้างปัญหาชีวิตให้แก่ตัวท่านเอง ตลอดจนครอบครัวของท่าน และหากท่านใดพบเห็น ทราบถึง การกระทำความผิด ของผู้กระทำความผิด และพฤติการณ์ที่เป็นการกระทำความผิด ขอได้โปรดรีบแจ้งมายังบริษัทฯ ได้ทันที โดยช่องทางต่างๆ ที่ท่านสามารถติดต่อได้ อาทิเช่น Facebook Fanpage, Live Chat หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 064-513-9953 ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขของสังคม/ชุมชนเกมออนไลน์ของเรา และเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสิทธิและผลประโยชน์ของท่านลูกค้าผู้ใช้บริการผู้มีพระคุณทุกท่าน


ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ฝ่ายกฎหมาย
Electronics Extreme
 

20/99 Thanawat Building, 8th Fl., Soi Chulakasem 6 Ngamwongwan Road, Bangkhen, Nonthaburi 11000, Thailand
Support is available 24/7
Start Chat
Partner & Developer : partner@extreme.co.th