ข้อตกลงแสดงการรับทราบข้อมูลและการให้ความยินยอมของผู้ใช้บริการ

สำหรับการอนุญาตให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อตกลงฉบับนี้ บริษัท อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) จัดทำขึ้นและมีข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กำหนดไว้
 2. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย

  การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวนี้ เป็นการกระทำเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ และการปฏิบัติตามกฎหมาย

 3. ผู้ใช้บริการในฐานะเป็นผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ขอแสดงเจตนาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อบริษัทฯ และให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ในการที่บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย

  ผู้ใช้บริการรับรองว่า การแสดงเจตนาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและการให้ความยินยอมของผู้ใช้บริการตามข้อตกลงฉบับนี้ เป็นไปโดยสมัครใจและปราศจากความบกพร่องใดๆ ของการแสดงเจตนา

  ผู้ใช้บริการจึงขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อบริษัทฯ และยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ ภายใต้เงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้

 4. ผู้ใช้บริการสัญญาว่า ผู้ใช้บริการจะไม่ถอนการให้ความยินยอมในการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

  ผู้ใช้บริการทราบดีว่า แม้ผู้ใช้บริการจะมีสิทธิถอนการให้ความยินยอมได้โดยอิสระ แต่การถอนการให้ความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลให้การให้บริการ และ/หรือ ความเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ของผู้ใช้บริการนั้นต้องสิ้นสุดลง นับตั้งแต่การถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวมีผลแล้ว เพราะเหตุว่า การให้ความยินยอมดังกล่าวนั้น มีความสำคัญยิ่งในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ และมีความสำคัญยิ่งในการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ฉะนั้น การที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิถอนการให้ความยินยอม จึงเป็นการส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ และจึงเป็นอาจเป็นเหตุให้การให้บริการ และ/หรือ ความเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ของผู้ใช้บริการนั้นต้องสิ้นสุดลง

 5. ผู้ใช้บริการขอรับรองว่า ผู้ใช้บริการมีความสามารถในการถือสิทธิและใช้สิทธิได้ตามกฎหมาย

  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังคงมีสถานะเป็นผู้เยาว์ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี เพื่อให้การแสดงเจตนาของผู้ใช้บริการตามข้อตกลงฉบับนี้มีผลสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการขอรับรองว่า การรับทราบข้อมูลตลอดจนการให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการ รวมถึงการที่ผู้ใช้บริการทำความตกลงตามข้อตกลงฉบับนี้นั้น ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม หรือจากผู้อนุบาล หรือจากผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี ก่อนล่วงหน้าแล้ว และผู้ใช้บริการขอรับรองว่า การได้รับความยินยอมก่อนล่วงหน้าดังกล่าวนี้ รวมตลอดถึง กรณีหากผู้ใช้บริการจะถอนการให้ความยินยอม กรณีแจ้งข้อมูลใดๆ ให้ผู้ใช้บริการทราบ กรณีการใช้สิทธิของผู้ใช้บริการ กรณีการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ และกรณีอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กำหนดไว้ด้วย

 6. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพื่อการนำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติมาตรา 24 มาตรา 26 และบทบัญญัติใดๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 7. บริษัทฯ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่จะต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

  ผู้ใช้บริการจึงมีหน้าที่ๆ จะต้องแจ้งต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

  การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนั้น อาจดำเนินการโดยผู้ใช้บริการนั้นเอง หรือโดยบริษัทฯ

  ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งการให้ข้อมูลตามข้อตกลงฉบับนี้ และการให้ข้อมูลในขั้นตอนการสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ รวมตลอดถึงการให้ข้อมูลในเอกสารใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ไม่ว่าเอกสารนั้นจะปรากฏในรูปแบบใด ไม่ว่าในการให้ข้อมูลครั้งแรก หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในครั้งต่อๆ ไป เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย

  หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด บริษัทฯ มีสิทธิในการไม่อาจให้บริการ และ/หรือ ไม่รับเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือยุติการให้บริการ และ/หรือ ยกเลิกการเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือ อาจเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการ อาจต้องเสียสิทธิประโยชน์บางประการโดยทันทีหรือหากจะมีต่อไปในภายหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้บริษัทฯ อาจแจ้งเตือนต่อผู้ใช้บริการเพื่อให้รับทราบก่อนหรือไม่ก็ได้

 8. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมไว้ เป็นไปตามข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ ทั้งตามข้อตกลงฉบับนี้ และข้อตกลงใดๆ (ถ้ามี) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่หากมีขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 9. บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ และตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับล่าสุด) และประกาศที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดไว้
 10. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ อาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้ได้ คือ
  1. ตัวผู้ใช้บริการนั้นเอง เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ไม่ส่งผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้บริการอื่น

   สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง แต่ส่งผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้บริการอื่น หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอื่น ทั้งสองกรณีนี้ให้กระทำได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ 12.วรรคสอง

  2. สาขาของบริษัทฯ
  3. บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากอยู่ในรูปแบบบริษัทจำกัดด้วย
  4. พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ
  5. ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานขององค์กรทางธุรกิจตามข้อ 10.2 – 10.4 เฉพาะที่เกี่ยวข้องและจำเป็นที่จะต้องได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
  6. ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานขององค์กรทางธุรกิจตามข้อ 10.2 – 10.4 เฉพาะที่เกี่ยวข้องและจำเป็นที่จะต้องได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
  7. ผู้พิพากษา ศาล เฉพาะที่เกี่ยวข้องและจำเป็นที่จะต้องได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
  8. เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตำแหน่งหน้าที่ใดๆ เฉพาะที่เกี่ยวข้องและจำเป็นที่จะต้องได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
  9. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
 11. บริษัทฯ ในฐานะที่เป็น “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ

  บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด เลขที่ 18 อาคารธนวัชร ชั้น 7 และ 8 ซอยงามวงศ์วาน 6 แยก 3 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
  เว็บไซต์ https://www.extreme.co.th
  เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/electronicsextreme
  Support Center https://support.exe.in.th/
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี คือ 0-1255-57011-57-8

 12. ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งไม่ส่งผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้บริการอื่น

  ถ้าการเข้าถึงหรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แม้ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง แต่ส่งผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้บริการอื่น หรือการเข้าถึงหรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอื่น ทั้งสองกรณีดังกล่าวนี้บริษัทฯ จะดำเนินการให้ได้ ก็ต่อเมื่อมีการขอความร่วมมือหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่โดยตรงและเกี่ยวข้องกับการขอข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น กรณีพนักงานสอบสวนขอให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์การใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปให้แก่พนักงานสอบสวน เนื่องจากมีผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่า ถูกกระทำใดๆ อันเป็นความผิดและได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จะเข้าถึงและจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องไปให้ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายต่อไป เป็นต้น

 13. ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยที่ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านและใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ และลูกค้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ได้ส่งหรือได้โอนไปแล้วได้โดยตรงจากบริษัทฯ

  การส่ง โอน หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง แต่ส่งผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือการส่ง โอน หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอื่น ทั้งสองกรณีนี้ให้กระทำได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ 12.วรรคสอง

  การส่ง โอน หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองก็ตาม หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่บริษัทฯ จะได้ส่งหรือโอนข้อมูลให้ไปนั้น เป็นคู่แข่งทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือ ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างใด บริษัทฯ มีสิทธิยุติการให้บริการ และ/หรือ ยกเลิกความเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการที่ได้ขอให้ส่งหรือโอนไปนั้นได้ เพื่อปกป้องประโยชน์ส่วนได้เสียทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี ทั้งนี้บริษัทฯ อาจแจ้งเตือนผู้ใช้บริการเป็นการล่วงหน้าก่อนหรือไม่ก็ได้

 14. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บจากการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยตรงต่อบริษัทฯ แล้วได้

  ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากแหล่งอื่นบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นนั้น

 15. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับได้ว่าอาจมีกรณีที่ บริษัทฯ มีพันธะผูกพันตามสัญญาหรือตามกฎหมาย ที่จะต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่เพียงพอเทียบเท่ากับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย หรือมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เข้มงวดยิ่งกว่ามาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
 16. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 17. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และรวมทั้งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามข้อตกลงฉบับนี้ทั้งหมดทุกข้อ

  ผู้ใช้บริการยินยอมให้ข้อตกลงฉบับนี้ทั้งหมดทุกข้อ มีผลผูกพันต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และรวมทั้งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย

 18. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนบรรดาสิทธิและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้จากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการได้อ่าน เข้าใจ รับทราบ และให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการแล้ว ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดทุกข้อ

อัพเดท 01/05/2022
บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด