ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้น ระหว่าง บริษัท อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าซึ่งเกมหรือวัสดุเกม และ ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) มีผลบังคับเมื่อผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและสมัครบริการเสร็จสิ้น

อัพเดท 01/05/2022
บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด