Asst Web Design Manager

Thailand
Fulltime
APPLY NOW

for more information please contact careers@extreme.co.th

Benefits

Performance Bonuse
Attendance Allowance
Social Security Fund
Life & Health Insurance
Health Check- up
Entertainment Budget
Learning and Development Course
Scholarship for master degree
Flexible Benefit ( dental expense / scholarship / and many benefits)
Provident Fund

Responsibilities

วางแผนงาน พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานแผนก Web Designer ให้ทันสมัย และดูแลปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด กำกับให้ทีมมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน และพัฒนาแผนงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สนับสนุน ส่งเสริม การออกแบบ Website ให้เกิดการสร้างสรรค์งานออกแบบให้มีความสวยงาม และการใช้งานง่าย เป็นมิตรกับกลุ่มผู้ใช้ และคงเอกลักษณ์ของเกมนั้นๆได้
กำกับ ควบคุม ตรวจสอบผลงานการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบเชิงวิเคราะห์ของแผนก Web Designer เพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนด และพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องได้
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยมีเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาสมาชิกในทีมหรือทีมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

Education and Experiences

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

Knowledge and Skill & Trining Requirement

เชี่ยวชาญโปรแกรม Adobe Photoshop,Adobe Illustrator,Adobe XD, หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโปรแกรม Ai อื่นๆ มาสร้างสรรค์งานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบงาน และ UX/UI Design Trend เพื่อประยุกต์ใช้กับงานอยู่เสมอ
มีความรู้ ความเข้าใจด้านการออกแบบ(Web Layout) และสามารถผลิตชิ้นงานได้หลากหลายแนว
มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
สามารถรับแรงกดดัน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
มีทัศนคติเชิงบวก สามารถรับมือกับงานด่วน และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
หากมีประสบการณ์ในการทำงานในเกมออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานเป็นทีม เพื่อให้ทีมสามารถบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน